Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Buchlovice je organizačně začleněna pod Krajské ředitelství Lesů České republiky, s.p. Zlín. Správně spadá pod Zlínský kraj a malou částí pod Jihomoravský kraj. Obhospodařované státní lesy jsou z hlediska státní správy lesů rozloženy v oblastech obcí s rozšířenou působností – Uherské Hradiště, Kyjov, Kroměříž a Otrokovice.

Lesní správa Buchlovice hospodaří na jednom lesním hospodářském celku (LHC) Buchlovice podle lesního hospodářského plánu (LHP) zpracovaného na roky 2005 – 2014. Obhospodařuje celkem 15 323,68 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. Organizačně je Lesní správa Buchlovice členěna na 10 revírů – Bohuslavice, Koryčany, Staré Hutě, Buchlovice, Buchlov, Salaš, Velehrad, Jankovice, Kostelany a Kvasice (podrobněji viz tabulka níže). Kromě hospodaření ve státních lesích vykonává lesní správa (LS) rovněž ze zákona funkci odborného lesního hospodáře v lesích ve vlastnictví obcí a fyzických osob (pro celkem 2 041 vlastníků).

Území spravované lesní správou Buchlovice

 

Revíry:
Název revíru: Sídlo revíru: Revírník: Mobil (Telefon):
Bohuslavice Koryčany, Lískovec 154 Zdenek Kotek 724 523 847
Koryčany Koryčany, Lískovec 154 Petr Kosíř 724 525 158
Staré Hutě Staré Hutě 8 Ing. Jiří Chmelař 724 523 857
Buchlovice Buchlovice, Náměstí svobody 476 Ing. Ladislav Karásek 724 523 852
Buchlov Buchlovice, Náměstí svobody 476 Ing. Michal Charvát 724 523 849
Salaš Salaš 143 Ing. Ladislav Daněk 724 523 851, 572 571 176
Velehrad Velehrad 173 Ing. Jiří Kutálek 724 523 850
Jankovice Jankovice 107 Mgr. Miroslav Brychta 724 523 846
Kostelany Kostelany 100 Radim Stránský 724 523 856
Kvasice Kvasice, A.Dohnala 468 Eduard Majda 724 523 853

Katastrální výměra : 57 632 ha

Výměra PUPFL – Porostní plochy – OLH ( stav k 1.1.2014 ) : 15324 – 15100 – 751 ha

Spravované území se nachází na jihovýchodní Moravě v pohoří Chřiby, kolem známého hradu Buchlov. Nejvyšším místem lesní správy je Brdo s 587 m.n.m. a nejnižší místo je v lužním lese vedle řeky Moravy na Bahňáku u Otrokovic ve výšce 184 m.n.m. Z hlediska přírodních lesních oblastí (PLO) jsou na lesní správě zastoupeny: 36 – Středomoravské Karpaty (98,40 %), 34 – Hornomoravský úval (1,58 %) a 35 – Jihomoravské úvaly (0,02 %).

Geologické podloží tvoří magurský flyš, ve kterém se střídají vrstvy jílovců a pískovců. Díky snadné zvětratelnosti pískovce se vytvořily v Chřibech dostatečně hluboké a úrodné hnědé lesní půdy (kambizem). Díky jílovité složce jsou tyto půdy lesnicky úrodné a jsou tak vhodné pro pěstování původních (autochtonních) listnatých dřevin, kterými jsou buk lesní, dub zimní, habr obecný, lípa malolistá a velkolistá, javor klen a mléč, jasan ztepilý, jilm horský, třešeň ptačí a jeřáb břek.

Roční úhrn srážek se pohybuje od 550 do 750 mm. Průměrná roční teplota se pohybuje od 8 do 9 stupňů Celsia. Délka vegetační doby se pohybuje mezi 160 až 180 dny.

Podíl výměry dle kategorií lesa:
Číslo kategorie Název karegorie % podíl na území LS
1 les hospodářský 72,1
2 les ochranný kategorie nebyla vylišena
3 les zvláštního určení 27,9
Podíl dřevinné skladby:
Název dřeviny % podíl na území LS
buk lesní 41
smrk ztepilý 24
dub zimní 14
modřín evropský 11
borovice lesní 4
habr obecný 3
jasan ztepilý 1
lípa srdčitá 1
bříza bradavičnatá 1

Z hlediska druhové struktury vyjádřené plošným zastoupením dřevin tvoří listnaté dřeviny 65 % – převažuje buk lesní . Jehličnaté dřeviny tvoří 35 %. Pro zachování genofondu lesních dřevin a původní skladby Chřibů jsou na území lesní správy Buchlovice dvě genové základny pro dřevinu buk, dub a habr.

V rámci ochrany přírody leží území Lesní správy Buchlovice v přírodním parku Chřiby a je zde v současné době vyhlášeno 5 přírodních rezervací a 11 přírodních památek. Chřiby jsou rovněž v rámci NATURY 2000 vyhlášeny jako Evropsky významná lokalita (EVL).

Území lesní správy je významnou turistickou oblastí. Nejznámější a také nejvíce navštěvované lokality v Chřibech jsou: pískovcové útvary Kozel, Kazatelna,Břestecká skála, Buchlov kámen,Komínské skály, hrady Buchlov a Cimburk, kaple svaté Barbory a rozhledna Brdo.